2064996
 

Who should see us?

ใครที่ควรมาพบเรา?

ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่เลิศ

 • ภูมิแพ้ต่างๆ(Allergies)

 • การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม(Integrative Cancer)

 • อ่อนเพลียเรื้อรัง หรือ Fibromyalgia (Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia)

 • ภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเอง(Complex Autoimmune Disorder eg. SLE)

 • เบาหวาน (Diabetes)

 • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร (Digestive System Disorders)

 • ผู้ป่วยกลุ่มต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนผิดปกติ (Endocrine and Hormonal disorders)

 • กล้ามเนื้อบาดเจ็บและลดการปวด (Musculoskeletal Injuries and Pain management)

 • พิษจากสารเคมีและโลหะหนัก (Chemical and Metal Toxicity)

 • การติดเชื้อเรื้อรัง เช่น ตับอักเสบ,โรคลายม์, เชื้อรา (Chronic infection eg. Hepatitis ,Lyme disease, Candida etc.)

 • ภาวะทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Neurological and Neuromuscular Disease)

 • ภาวะทางจิตเวชและอารมณ์แปรปรวน (Psycopharmacological imbalances and Mental- Emotional Conditions)

 • ภาวการณ์เจ็บป่วยที่ไม่รู้สาเหตุแน่ชัด(Unknown Cause illness where medical care has not resolved the condition)

Your Personalized Healthcare

Naturopathic Medicine มุ่งเน้นในเชิงการป้องกันโรค กระตุ้นพลังบำบัดในตนเอง ให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และให้ความรู้แก่ผุ้ป่วยเพื่อมุ่งหวังให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในระหว่างที่แพทย์ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยนั้น ประวัติการเจ็บป่วย วิถีการดำเนินชีวิตต่างๆ จะถูกประเมินอย่างเป็นองค์รวมและเป็นระบบ เพื่อสืบค้นไปถึงต้นตอของการเจ็บป่วยนั้นๆ และช่วยผู้ป่วยในการตั้งเป้าหมายของการรักษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การวางแผนการรักษาจะเป็นแบบจำเพาะเจาะจงในผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษา และเพื่อให้ผู้ป่วยถึงจุดสูงสุดของการมีสุขภาพดีดังที่ปรารถนาไว้

เป้าหมายของเราที่ NICHE เพื่อช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดของการมีสุขภาพดีได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงของคุณ อาจจะประกอบไปด้วย (Your personalized Treatment) :

 • การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต(Lifestyle Modification)

 • อาหารทางการแพทย์ (Clinical Nutrition)

 • การรักษาด้วยสมุนไพรทางการแพทย์ (Botanical Medicine)

 • อาหารเสริมทางการแพทย์ (Nutritional Supplementation)

 • วารีบำบัดและการอาบแช่น้ำแร่เพื่อการบำบัด (Hydrotherapy and Balneotherapy)

 • การกำจัดสารพิษและสิ่งแวดล้อมบำบัดทางการแพทย์ (Detoxification and Environmental medicine)

 • กายภาพบำบัดทางการแพทย์ (Physical Medicine)

 • การให้สารอาหารบำบัดทางหลอดเลือด (Nutritional Intravenous Therapy)

 • เวชศาสตร์การกีฬา (Sport Medicine)

 • เวชศาสตร์ความสำพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจ (Mind/Body Medicine)

 • การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ (Clinical Counselling)

 • บริการตรวจโดยใช้ผลทางห้องปฏิบัติการพิเศษ (Specialty Lab Service)

 

Personalized Check-Up

ที่ NICHE ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการมากกว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไป เราให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างครอบคลุมรวมถึงการตรวจพิเศษอื่นๆ เพื่อการแปลผลในเชิงลึกจากทีมแพทย์ของเรา

 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไป (Conventional testing)

 • การตรวจทางพันธุกรรม (Genomic Testing)

 • การตรวจระดับสารอาหารในร่างกาย (Micronutrient testing)

 • การตรวจระดับสารสื่อประสาท (Neurotransmitter testing)

 • การตรวจภูมิแพ้อาหาร (Food sensitivity/intolerance testing)

 • การตรวจหาระดับ Oxidative stress ในร่างกาย (Oxidative Stress testing)

 • การตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย (Hormone testing)

 • การตรวจหาการทำงานของต่อมหมวกไต (Adrenal function testing)

 • การตรวจประเมินอุจจาระแบบครอบคลุม (Comprehensive stool analysis)

 • การตรวจหาสารโลหะ และสารพิษจากสิ่งแวดล้อม

(Heavy Metal and environment toxicity testing )