2064996
 
 • NICHE Natural Health

งานวิจัย PRP Therapy สำหรับโรค Tennis Elbow

Updated: Aug 20, 2018


HIGHLIGHTS

 • งานรีวิวที่ได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี2014ที่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า การฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นหรือ PRP คือวิธีการรักษาโรคเอ็นข้อศอกอักเสบที่มีประสิทธิภาพ

 • กระบวนการคือการนำเลือดไปปั่น เลือดจะแยกชั้นออกเป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย Platlet-Poor Plasma (PPP) 50%, Platelet-Rich Plasma (PRP) 5% และ Red Blood Cell (RBC) 45% และนำส่วนที่เป็น PRP มาใช้รักษาโดยฉีดเข้าสู่บริเวณที่เกิดการบาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบ

 • การให้ PRP เป็นการช่วยเพิ่ม Growth Factor ตรงบริเวณที่เกิดการบาดเจ็บ เมื่อมี Growth factor จำนวนมากพอจะช่วยกระตุ้น กระบวนการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายโดยเพิ่มกระบวนการการซ่อมแซมหลอดเลือด เพิ่มการสร้างเซลล์ใหม่ และเพิ่มคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบในการสร้างเอ็นและกล้ามเนื้อ

 • มีงานอ้างอิงเปรียบเทียบระหว่างการรักษาโดยใช้ PRP กับสเตียรอยด์ พบว่า PRP ส่งเสริมการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ขณะที่สเตียรอยด์ช่วยบรรเทาได้ในระยะสั้น แต่ส่งผลให้เส้นเอ็นเสียสภาพไป

เอ็นกล้ามเนื้อข้อศอกบริเวณด้านนอกอักเสบหรือ Tennis Elbowทางการแพทย์เรียกว่า Lateral Epicondylitis (LE) พบค่อนข้างมากในแถบอเมริกาเหนือ โดยประมาณแล้วในแต่ละปีพบมากถึง 1-2% ของจำนวนประชากร จะพบสูงมากในผู้เล่นเทนนิสคือ 9-35% ซึ่งสูงกว่าการอักเสบของข้อศอกด้านในหรือ Medial Epicondylitis 5-9 เท่า


การเกิด Lateral Epicondylitis เอ็นกล้ามเนื้อข้อศอกอักเสบเกิดจากการยืดกล้ามเนื้อบริเวณปลายแขนมากเกินไป ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและการเสื่อมของเส้นเอ็น เส้นเอ็นที่ได้รับผลกระทบจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดที่บริเวณนั้นมีปริมาณน้อย


งานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ถูกนำมาเป็นสมมุติฐานว่า LE ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของเซลล์ Fibroblast การจัดเรียงตัวของคอลลาเจนมีปัญหา เนื้อเยื่อหลอดเลือดยืดขยาย และมากไปกว่านั้นยังพบการตายของเซลล์และพื้นที่นอกเซลล์เกิดความเสียหาย


บทบาทของเกล็ดเลือดในการรักษา

เกล็ดเลือดเป็นส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการรักษา เป็นเสมือนแหล่งเก็บ Growth Factor ที่ใช้ในกระบวนการซ่อมแซม


เมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้น การอักเสบจะกระตุ้นเกล็ดเลือดให้ลำเลียง Growth Factorมายังบริเวณที่มีผลกระทบ ซึ่ง Growth Factor ได้แก่ PDGF, TGF-Beta, IGF, EGF and VEGF 

บทบาทของ Growth Factor แต่ละชนิดต่อการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

 • PDGF ส่งเสริมการเพิ่ม Fibroblast และ เพิ่มกระบวนการสร้างคอลลาเจน

 • TFG-Beta กระตุ้นการเพิ่ม Fibroblast สร้างคอลลาเจน และส่วนประกอบภายนอกเซลล์

 • IGF เป็นตัวกลางในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • EGF กระตุ้นกระบวนการสร้างเซลล์

 • VEGF ส่งเสริมระบบหลอดเลือดให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(ดัดแปลงมาจาก Middleton ปี 2012)

การรักษาด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น หรือ PRP


กลไกการออกฤทธิ์ การให้เกล็ดเลือดเข้มข้นหรือ PRP เป็นการช่วยเพิ่ม Growth Factor ตรงบริเวณที่เกิดการบาดเจ็บ เมื่อมี Growth factor จำนวนมากพอจะช่วยกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายโดยเพิ่มกระบวนการการซ่อมแซมหลอดเลือด เพิ่มการสร้างเซลล์ใหม่ และเพิ่มคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบในการสร้างเอ็น กล้ามเนื้อ

การรักษาด้วยวิธีนี้จะได้ผลดีในรายที่เกิดความเสียหายในบริเวณที่เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนที่บาดเจ็บได้น้อย


การเตรียม PRP ในวันที่จะทำการรักษา จะแยกเอา PRP โดยนำเลือดที่ได้จากผู้ป่วยไปผสมสารต้านการแข็งตัวของเลือดและนำไปปั่นแยกชั้น เพื่อคัดเอาเฉพาะเกล็ดเลือดเข้มข้นมาใช้ เมื่อนำเลือดไปปั่น เลือดในหลอดจะเริ่มแยกชั้นออกเป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย Platlet-Poor Plasma (PPP) 50%, Platelet-Rich Plasma (PRP) 5% และ Red Blood Cell (RBC) 45% และนำส่วนที่เป็น PRP มาใช้รักษาโดยฉีดเข้าสู่บริเวณที่เกิดการ


บาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบ

ขณะนี้ยังไม่มีวิธีการเตรียม PRP ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อนำมาใช้ในทางคลินิกแล้วจะมีวิธีการเตรียมที่หลากหลายแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการปั่น ระยะเวลาปั่น การใช้เครื่องมือที่เฉพาะเจาะจง และ การใช้ตัวกระตุ้นเกล็ดเลือด 

สารต้านการแข็งตัวของเลือดมีความจำเป็นต่อการเตรียม PRP เนื่องจากจะช่วยหลีกเลี่ยงการกระตุ้นเกล็ดเลือดในขั้นตอนการปั่นและป้องกันการปล่อย Growth Factors ก่อนกำหนด


ประสิทธิภาพของ PRP ในการทดลองทางคลินิก การทดลองหาผลการรักษาของ PRP ในผู้ป่วย LE เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อกว่า10ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผ่านมากว่าสิบปีแล้ว ยังคงมีการทดลองเกิดขึ้นจำนวนมาก การทดลองใช้ PRP ในผู้ป่วยLEแต่ละราย จะให้ผลลัพธ์แตกต่างกันหากมีการเตรียมและกระบวนการจัดการ PRP ที่ต่างกันไป


การเตรียมและกระบวนการจัดการ

ในแต่ละการทดลองทางคลินิค PRP มีวิธีเตรียมและการจัดการแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือที่จำเพาะในการแยกPRP โดยแยกจากปริมาณเลือดทั้งหมดที่แยกชั้นหลังผ่านการปั่นรวมกับสารต้านการแข็งตัวของเลือด แต่ยังมีการทดลองบางส่วนที่ใช้เครื่องมือไม่จำเพาะเจาะจง อย่างไรก็ตามการเตรียมเกล็ดเลือดเข้มข้นทุกวิธีจะใช้ CaCl เป็นตัวกระตุ้นเกล็ดเลือด และป้องกันการปล่อย Growth Hormone ก่อนกำหนด

PRP vs Whole Blood

การฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นถูกตั้งสมมุติฐานให้ทำหน้าที่คล้ายกับการฉีด Whole Blood โดย ช่วยสร้างหลอดเลือดและคอลลาเจน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการซ่อมแซม แต่การฉีด PRP ให้ผลลัพธ์ดีกว่าการฉีด Whole Blood เนื่องจากสามารถเพิ่มความเข้มข้นของ Growth Factor ได้มากกว่า แต่ยังไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่า PRP สามารถลดอาการปวดได้ดีกว่า Whole Blood

PRP vs Acupuncture

จากการเปรียบเที่ยบการฉีด PRP กับการรักษาอื่นๆ แล้วพบว่า PRP ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า และมีประสิทธิภาพกว่าการฝังเข็มเทียม


รีวิวประสิทธิภาพของการใช้เกล็ดเลือดเข้มข้น

งานศึกษารีวิวเมื่อไม่นานมานี้ (2014-2016) พบว่าการรักษาเอ็นข้อศอกอักเสบด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้นมีประสิทธิภาพและยังมีบางส่วนที่ต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม


งานรีวิวที่ได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี2014 ที่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า การฉีด PRP คือวิธีการรักษาโรคเอ็นข้อศอกอักเสบที่มีประสิทธิภาพ


ความปลอดภัยของการใช้เกล็ดเลือดเข้มข้น

เนื่องจาก PRP ถูกเตรียมจากการใช้เลือดของตนเอง จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้รับโรคติดต่อทางหลอดเลือด เนื่องจากใช้เทคนิคปลอดเชื้อในการเตรียม ผลข้างเคียงจากการได้รับ PRP มีน้อยมาก

ส่วนผลข้างเคียงที่เกิดส่วนใหญ่ก็เกิดในระยะสั้น เช่น มีการอักเสบหรือปวดบริเวณที่แทงเข็ม

ในทางตรงกันข้ามการฉีดสารสเตียรอยด์ส่งผลระยะยาวต่อสภาพของเส้นเอ็น โดยมีผลทำให้โครงสร้างของเส้นเอ็นเปลี่ยนไปอย่างถาวร


มีงานอ้างอิงเปรียบเทียบระหว่างการรักษาโดยใช้ PRP กับสเตียรอยด์ พบว่า PRP ส่งเสริมการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ขณะที่สเตียรอยด์ช่วยบรรเทาได้ในระยะสั้นแต่ส่งผลให้เส้นเอ็นเสียสภาพไป


หลักฐานเมื่อไม่นานมานี้บ่งชี้ได้ว่าการใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นมีความปลอดภัยกว่าการใช้สารสเตียรอยด์

การฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นไม่แนะนำในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากอาจมีผลต่อการแข็งตัวของเลือด การกระตุ้นมะเร็ง การติดเชื้อ หรือมีภาวะเลือดออกที่ผิดปกติ


บทสรุป

การใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นในผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อถือเป็นงานศึกษาใหม่ เพราะการทดลองทางคลินิกชิ้นแรกเพิ่งจัดทำขึ้นในปี 2006 ซึ่งมีระยะเวลาเพียงสิบกว่าปี อย่างไรก็ตามงานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีการยอมรับว่าการใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นรักษาภาวะเอ็นข้อศอกอักเสบมีประสิทธิภาพกว่าการใช้สารสเตียรอยด์ ทั้งในเรื่องความปลอดภัยและผลระยะยาว

ท่านสามารถนัดพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ PRP Therapy สำหรับกระดูกและข้อ ได้ที่ NICHE Natural Health สุขุมวิท ซอย 5 Tel: 086-812-8888 หรือ Line @NICHEhealth


ผู้เขียน: Dr. Colin MacLeod, ND แพทย์ธรรมชาติบำบัดซึ่งสำเร็จการศึกษาจากแคนาดาในปี2011 ได้ให้ความสนใจการรักษาอาการปวดโดยการใช้เกล็ดเลือดเข้มข้น โอโซนบำบัด การรักษาเส้นประสาท และการฝังเข็ม

เขามีประสบการณ์การทำงานท่ามกลางผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ ข้อไหล่ติด เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ เอ็นร้อยหวายอักเสบ และเอ็นข้อศอกอักเสบ Dr. Colin มีจุดประสงค์ให้ผู้ป่วยหายจากอาการปวด เพื่อจะสามารถกลับมาทำกิจกรรมได้ เข้าสังคมได้ และมีสุขภาพที่ดี


แปลโดย: คุณภาวินี สุดใจ พยาบาลประจำ NICHE Natural Health


Source: PLATELET-RICH PLASMA INJECTIONS: A REVIEW OF THEIR USE IN LATERAL EPICONDYLITIS by Dr. Colin MacLeod, ND. Naturopathic Doctor News & Review.


References:

 1. Verhaar JA. Tennis elbow. Anatomical, epidemiological and therapeutic aspects. Int Orthop. 1994;18(5):263-267.

 2. Pluim BM, Staal JB, Windler GE, Jayanthi N. Tennis injuries: occurrence, aetiology, and prevention. Br J Sports Med. 2006;40(5):415-423.

 3. Gabel GT. Acute and chronic tendinopathies at the elbow. Curr Opin Rheumatol. 1999;11(2):138-143.

 4. Calfee RP, Patel A, DaSilva MF, Akelman E. Management of lateral epicondylitis: current concepts. J Am Acad Orthop Surg. 2008;16(1):19-29.

 5. Liu CF, Aschbacher-Smith L, Barthelery NJ, et al. What we should know before using tissue engineering techniques to repair injured tendons: a developmental biology perspective. Tissue Eng Part B Rev. 2011;17(3):165-176.

 6. Kahlenberg CA, Knesek M, Terry MA. New Developments in the Use of Biologics and Other Modalities in the Management of Lateral Epicondylitis. Biomed Res Int. 2015;2015:439309.

 7. Lubkowska A, Dolegowska B, Banfi G. Growth factor content in PRP and their applicability in medicine. J Biol Regul Homeost Agents. 2012;26(2 Suppl 1):3S-22S.

 8. Middleton KK, Barro V, Muller B, et al. Evaluation of the effects of platelet-rich plasma (PRP) therapy involved in the healing of sports-related soft tissue injuries. Iowa Orthop J. 2012;32:150-163.

 9. Hall MP, Band PA, Meislin RJ, et al. Platelet-rich plasma: current concepts and application in sports medicine. J Am Acad Orthop Surg. 2009;17(10):602-608.

 10. de Mos M, van der Windt AE, Jahr H, et al. Can platelet-rich plasma enhance tendon repair? A cell culture study. Am J Sports Med. 2008;36(6):1171-1178.

 11. Anitua E, Andía I, Sanchez M, et al. Autologous preparations rich in growth factors promote proliferation and induce VEGF and HGF production by human tendon cells in culture. J Orthop Res. 2005;23(2):281-286.

 12. Dhurat R, Sukesh M. Principles and Methods of Preparation of Platelet-Rich Plasma: A Review and Author’s Perspective. J Cutan Aesthet Surg. 2014;7(4):189-197.

 13. Marx RE. Platelet-rich plasma: evidence to support its use. J Oral Maxillofac Surg. 2004;62(4):489-496.

 14. Mishra A, Pavelko T. Treatment of chronic elbow tendinosis with buffered platelet-rich plasma. Am J Sports Med.2006;34(11):1774-1778.

 15. Krogh TP, Fredberg U, Stengaard-Pedersen K, et al. Treatment of lateral epicondylitis with platelet-rich plasma, glucocorticoid, or saline: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Sports Med. 2013;41(3):625-635.

 16. Raeissadat SA, Sedighipour L, Rayegani SM, et al. Effect of Platelet-Rich Plasma (PRP) versus Autologous Whole Blood on Pain and Function Improvement in Tennis Elbow: A Randomized Clinical Trial. Pain Res Treat. 2014;2014:191525.

 17. Mishra AK, Skrepnik NV, Edwards SG, et al. Efficacy of platelet-rich plasma for chronic tennis elbow: a double-blind, prospective, multicenter, randomized controlled trial of 230 patients. Am J Sports Med. 2014;42(2):463-471.

 18. Tetschke E, Rudolf M, Lohmann CH, Starke C. Autologous proliferative therapies in recalcitrant lateral epicondylitis. Am J Phys Med Rehabil. 2015;94(9):696-706.

 19. Thanasas C, Papadimitriou G, Charalambidis C, et al. Platelet-rich plasma versus autologous whole blood for the treatment of chronic lateral elbow epicondylitis: a randomized controlled clinical trial. Am J Sports Med.2011;39(10):2130-2134.

 20. Creaney L, Wallace A, Curtis M, Connell D. Growth factor-based therapies provide additional benefit beyond physical therapy in resistant elbow tendinopathy: a prospective, single-blind, randomised trial of autologous blood injections versus platelet-rich plasma injections. Br J Sports Med. 2011;45(12):966-971.

 21. Hechtman KS, Uribe JW, Botto-vanDemden A, Kiebzak GM. Platelet-rich plasma injection reduces pain in patients with recalcitrant epicondylitis. 2011;34(2):92.

 22. Peerbooms JC, Sluimer J, Bruijn DJ, Gosens T. Positive effect of an autologous platelet concentrate in lateral epicondylitis in a double-blind randomized controlled trial: platelet-rich plasma versus corticosteroid injection with a 1-year follow-up. Am J Sports Med. 2010;38(2):255-262.

 23. Behera P, Dhillon M, Aggarwal S, et al. Leukocyte-poor platelet-rich plasma versus bupivacaine for recalcitrant lateral epicondylar tendinopathy. J Orthop Surg (Hong Kong). 2015;23(1):6-10.

 24. Gautam VK, Verma S, Batra S, et al. Platelet-rich plasma versus corticosteroid injection for recalcitrant lateral epicondylitis: clinical and ultrasonographic evaluation. J Orthop Surg (Hong Kong). 2015;23(1):1-5.

 25. Tonk G, Kumar A, Gupta A. Platelet rich plasma versus laser therapy in lateral epicondylitis of elbow. Indian J Orthop.2014;48(4):390-393.

 26. Tan XX, Ju HY, Yan W, et al. Autologous platelet lysate local injections for the treatment of refractory lateral epicondylitis. J Orthop Surg Res. 2016;25;11(1):17.

 27. Montalvan B, Le Goux P, Klouche S, et al. Inefficacy of ultrasound-guided local injections of autologous conditioned plasma for recent epicondylitis: results of a double-blind placebo-controlled randomized clinical trial with one-year follow-up. Rheumatology (Oxford). 2016;55(2):279-285.

 28. Yadav R, Kothari SY, Borah D. Comparison of Local Injection of Platelet Rich Plasma and Corticosteroids in the Treatment of Lateral Epicondylitis of Humerus. J Clin Diagn Res. 2015;9(7):RC05-RC07.

 29. Gosens T, Peerbooms JC, van Laar W, den Oudsten BL. Ongoing positive effect of platelet-rich plasma versus corticosteroid injection in lateral epicondylitis: a double-blind randomized controlled trial with 2-year follow-up. Am J Sports Med. 2011;39(6):1200-1208.

 30. Khaliq A, Khan I, Inam M, et al. Effectiveness of platelets rich plasma versus corticosteroids in lateral epicondylitis. J Pak Med Assoc. 2015;65(11 Suppl 3):S100-S104.

 31. Wilson JJ, Rabago DP, Lee KS. Platelet-rich plasma treatment for lateral epicondylitis: letter to the editor. Am J Sports Med. 2013;41(7):NP33-NP34.

 32. Shiple BJ. How effective are injection treatments for lateral epicondylitis? Clin J Sport Med. 2013;23(6):502-503.

 33. Mishra A, Randelli P, Barr C, et al. Platelet-rich plasma and the upper extremity. Hand Clin. 2012;28(4):481-491.

 34. Raeissadat SA, Rayegani SM, Hassanabadi H, et al. Is Platelet-rich plasma superior to whole blood in the management of chronic tennis elbow: one year randomized clinical trial. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2014;6:12.

 35. Rodik T, McDermott B. Platelet-Rich Plasma Compared With Other Common Injection Therapies in the Treatment of Chronic Lateral Epicondylitis. J Sport Rehabil. 2016;25(1):77-82.

 36. Murray DJ, Javed S, Jain N, et al. Platelet-Rich-Plasma Injections in Treating Lateral Epicondylosis: a Review of the Recent Evidence. J Hand Microsurg. 2015;7(2):320-325.

 37. Dong W, Goost H, Lin XB, et al. Injection therapies for lateral epicondylalgia: a systematic review and Bayesian network meta-analysis. Br J Sports Med. pii: bjsports-2014-094387. [Epub ahead of print]

 38. Arirachakaran A, Sukthuayat A, Sisayanarane T, et al. Platelet-rich plasma versus autologous blood versus steroid injection in lateral epicondylitis: systematic review and network meta-analysis. J Orthop Traumatol. 2015 Sep 11. [Epub ahead of print]

 39. Rodriguez JA. Corticosteroid versus platelet-rich plasma injection in epicondylitis. Orthop Nurs. 2014;33(5):257-265.

 40. Thompson C, Visco C. Lateral epicondylosis: emerging management options. Curr Sports Med Rep. 2015;14(3):215-220.

 41. Kaux JF, Drion P, Croisier JL, Crielaard JM. Tendinopathies and platelet-rich plasma (PRP): from pre-clinical experiments to therapeutic use. J Stem Cells Regen Med. 2015;30;11(1):7-17.

 42. de Vos RJ, Windt J, Weir A. Strong evidence against platelet-rich plasma injections for chronic lateral epicondylar tendinopathy: a systematic review. Br J Sports Med. 2014;48(12):952-956.

 43. Gosens T, Mishra AK. Editorial in response to the systematic review by de Vos et al: ‘Strong evidence against platelet-rich plasma injections for chronic lateral epicondylar tendinopathy: a systematic review’. Br J Sports Med.2014;48(12):945-946.

 44. Smidt N, van der Windt DA, Assendelft W, et al. Corticosteroid injections, physiotherapy, or a wait-and-see policy for lateral epicondylitis: a randomised controlled trial. 2002;23;359(9307):657-662.

 45. Bisset L, Smidt N, Van der Windt DA, et al. Conservative treatments for tennis elbow do subgroups of patients respond differently? Rheumatology (Oxford). 2007;46(10):1601-1605.

 46. Jobe FW, Ciccotti MG. Lateral and Medial Epicondylitis of the Elbow. J Am Acad Orthop Surg. 1994;2(1):1-8.

484 views0 comments